Whistleblowerordning lovkrav 

18. juli 2023

Introduktion 

Er du bekymret for, om din virksomhed opfylder de nye lovkrav om whistleblowerordninger? Fra den 17. december 2023 er det et krav, at alle virksomheder med over 50 ansatte skal implementere en whistleblowerordning

I dette blogindlæg vil vi guide dig gennem loven, dens rammer, og hvordan du som virksomhed kan efterleve disse nye retningslinjer. Er du klar til at dykke ned i verdenen af whistleblowerordninger?. 

Artikelresumé 

 • Fra den 17. december 2023 er det et lovkrav, at virksomheder med over 50 ansatte etablerer en whistleblowerordning for at rapportere mistanke om uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger. 
 • Lovkravet gælder både private og offentlige virksomheder i Danmark og har til formål at beskytte whistleblowere mod repressalier og skabe et mere transparent og ansvarligt erhvervsklima
 • Virksomheder skal sikre anonymitet og beskyttelse af whistleblowere, implementere passende procedurer og politikker samt behandle indberetninger fortroligt og grundigt
MicrosoftTeams Image 12

Hvad er en whistleblowerordning? 

En whistleblowerordning er en intern rapporteringsmekanisme, der giver medarbejdere og andre involverede parter mulighed for anonymt at indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger inden for en virksomhed. 

Link: https://whistlesystem.com/hvad-er-en-whistleblower 

En whistleblower er en medarbejder, som krediteres for at bringe uregelmæssigheder eller potentielle lovbrud, der forekommer inde i en virksomhed, i offentlighedens lys. Sådanne handlinger kan inkludere korruption, svindel, eller enhver form for ulovlig aktivitet

Med stigende fokus på etisk forretningsførelse og samfundets ansvar er oprettelsen af en robust og effektiv whistleblowerordning blevet afgørende for virksomheder. For at yderligere understøtte denne funktion, træder det nye lovkrav om beskyttelse af whistleblowere i kraft fra den 17. 

december 2023. Dette mandat gælder alle offentlige og private virksomheder med mindst 50 ansatte. Lovkravet sikrer, at whistleblowere kan frembringe deres bekymringer uden frygt for repressalier eller negative konsekvenser, hvilket går langt i retning af at skabe et mere transparent og ansvarligt erhvervsklima. 

Lovkrav om etablering af whistleblowerordning 

Virksomheder med mindst 50 medarbejdere er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning i henhold til den nye lov. Opfyld dine juridiske krav og beskyt dine whistleblowere. [Link] Læs mere om lovens betydning for virksomheder og hvordan du kan komme i gang. 

Link: https://whistlesystem.com/whistleblowerordning 

Fra 17. december 2023 bliver det et krav med lov at virksomheder med mere end 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning. Dette er en vigtig del af forslaget til Lov om beskyttelse af whistleblowere, der er fremsat af Justitsministeriet. 

Det er afgørende, at virksomhederne sikrer anonymitet og beskyttelse i deres whistleblowerordninger som krævet af denne nye lovgivning. Hvis du vil vide mere om, hvordan man opretter en effektiv og lovlig whistleblowerordning, kan du finde yderligere information og vejledning på https://whistlesystem.com/whistleblowerordning. 

Det er vigtigt at være opmærksom på disse kommende lovkrav og sikre, at din virksomhed har et passende whistleblower-system på plads inden fristen. 

Hvad betyder loven for virksomheder? 

Loven om whistleblowerordninger har stor betydning for virksomheder i Danmark. Fra og med den 17. december 2023 er det et lovkrav, at virksomheder med over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning. 

Dette indebærer, at virksomheder vil skulle investere tid og ressourcer i at etablere sådan en ordning, hvis de ikke allerede har en på plads. 

Med dette nye lovforslag, fremsat af Justitsministeriet, pålægges virksomheder med mindst 50 medarbejdere at etablere whistleblowerordninger. Dette kræver ikke blot oprettelsen af ordningen selv, men også implementeringen af procedurer og politikker til støtte for den. 

Virksomheder skal sørge for, at deres whistleblowerordninger sikrer anonymitet og beskyttelse af whistleblowere. Foruden dette gælder den nye lov om beskyttelse af whistleblowere både for private og offentlige arbejdsgivere med mindst 50 ansatte. 

Faktisk betyder lovens indførelse en betydelig ændring i, hvordan virksomheder håndterer interne rapporteringer om uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger. En whistleblowerordning er et vigtigt redskab til at bekæmpe korruption, svindel og andre ulovlige handlinger i virksomheder. 

Dens tilstedeværelse kan hjælpe til at fremme en kultur af åbenhed og ansvarlighed inden for organisationen. 

Derfor er det vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på de kommende lovkrav og sikre, at de har etableret en passende whistleblowerordning inden fristen. Rådgivning kan søges hos professionelle konsulenter eller advokatfirmaer med ekspertise inden for dette område. 

Hvem er omfattet af lovkravet? 

Lovkravet om etablering af en whistleblowerordning gælder for både private og offentlige virksomheder i Danmark, der har mindst 50 ansatte. Dette betyder, at virksomheder inden for forskellige sektorer, herunder finansielle institutioner, detailhandel, produktion, service og kommuner, skal opfylde lovens krav. 

Lovkravet er en del af regeringens bestræbelser på at styrke beskyttelsen af whistleblowere og sikre en tryg og retfærdig arbejdsplads for alle ansatte. Ved at inkludere både private og offentlige virksomheder bliver det mere omfattende beskyttelse for whistleblowere etableret på tværs af forskellige sektorer i Danmark. 

Virksomheder bør derfor være opmærksomme på dette lovkrav og sikre, at de opfylder kravene inden den fastsatte frist. 

Forpligtelser i den nye lov om whistleblowerordning 

Den nye lov om whistleblowerordning pålægger virksomheder visse forpligtelser, der skal sikre beskyttelse af whistleblowere og fremme en kultur med åbenhed og integritet. Her er nogle af de vigtigste forpligtelser i den nye lov: 

 • Virksomheder med mindst 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning inden den 17. december 2023. 
 • Whistleblowerordningen skal være tilgængelig for både ansatte og eksterne interessenter som leverandører, kunder og samarbejdspartnere. 
 • Der skal udpeges en kontaktperson eller enhed, som whistleblowere kan henvende sig til for at rapportere mistanke om uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger. 
 • Virksomheden skal sikre, at whistleblowere kan indgive rapporter anonymt, hvis de ønsker det. Anonymitet er afgørende for at beskytte whistleblowernes identitet og sikre, at de ikke udsættes for repressalier. 
 • Rapporterne indgivet gennem whistleblowerordningen skal behandles fortroligt og undersøges grundigt af virksomheden. 
 • Der skal være klare retningslinjer for behandlingen af whistleblowersager og håndtering af de oplysninger, der modtages gennem ordningen. 
 • Virksomheden bør også implementere passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger og undgå eventuel misbrug af whistleblowerordningen. 

Etablering af whistleblowerenhed 

Virksomheder skal etablere en whistleblowerenhed for at imødekomme lovkravene omkring whistleblowerordninger. 

Hvis din virksomhed ønsker at etablere en whistleblowerordning, kan det være nyttigt at anvende specialiseret software til administration og håndtering af indberetninger. En whistleblowerordning indebærer ofte, at der skal modtages og håndteres følsomme oplysninger, og det er vigtigt at sikre, at dette sker på en sikker og pålidelig måde. 

Med whistleblower-software kan du nemt modtage indberetninger, logge dem og følge op på dem. Dette kan være særlig værdifuldt for større virksomheder med mange ansatte, hvor antallet af indberetninger kan være omfattende. 

Ved at bruge specialiseret software kan din virksomhed effektivt oprette og administrere en whistleblowerordning i overensstemmelse med de lovkrav, der er fastsat. 

Beskyttelse af whistleblowere 

Beskyttelse af whistleblowere er en vigtig del af den nye lov om whistleblowerordninger. Formålet med loven er at sikre, at whistleblowere ikke udsættes for repressalier eller diskrimination som følge af deres rapportering. 

Ifølge forslaget til Lov om beskyttelse af whistleblowere kan whistleblowere i både private og offentlige virksomheder, der har mindst 50 ansatte, rapportere om mistanke om uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger uden frygt for negative konsekvenser. 

Loven lægger vægt på at beskytte whistleblowere mod dårlig behandling eller afskedigelse som følge af deres rapportering. Det betyder, at virksomheder og organisationer skal sørge for, at deres whistleblowerordninger sikrer fuldstændig anonymitet og beskyttelse af whistleblowere. 

Dette kan omfatte metoder som anonym indsendelse af rapporter og strenge sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at whistleblowere ikke kan identificeres. 

At beskytte whistleblowere er afgørende for, at de føler sig trygge ved at stå frem og rapportere om uregelmæssigheder. Dette bidrager til et sundt og transparent arbejdsmiljø og hjælper med at bekæmpe korruption, svindel og andre ulovlige handlinger i virksomhederne. 

Virksomheder bør derfor være opmærksomme på de kommende lovkrav og sikre, at deres whistleblowerordninger er robuste og skaber en sikker og beskyttende ramme for whistleblowere. 

Anonymitet og tavshedspligt 

Whistleblowere spiller en vigtig rolle i at afsløre uregelmæssigheder og ulovlige handlinger inden for virksomheder. For at sikre, at whistleblowere føler sig trygge og beskyttede, er det afgørende, at deres identitet holdes fortrolig. 

Den nye lov om beskyttelse af whistleblowere sætter fokus på anonymitet og tavshedspligt

Lovgivningen kræver, at virksomheder og organisationer sikrer, at deres whistleblowerordninger beskytter anonymiteten for de personer, der indsender rapporter. Dette betyder, at virksomhederne skal etablere procedurer og systemer, der sikrer, at whistleblowere kan rapportere uden at afsløre deres identitet. 

Det kan for eksempel være gennem brug af krypterede rapporteringssystemer eller beskyttelse af fortrolige oplysninger

Derudover pålægger loven også en tavshedspligt. Dette betyder, at de personer og myndigheder, der er involveret i behandlingen af whistleblower-rapporterne, skal overholde tavshedspligten og ikke videregive oplysningerne til uvedkommende. 

Tavshedspligten er afgørende for at beskytte whistleblowernes identitet og forhindre eventuel repressalier

Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at forstå betydningen af anonymitet og tavshedspligt i whistleblowerordninger. Ved at skabe et miljø, hvor whistleblowere kan føle sig trygge og beskyttede, kan virksomhederne fremme en kultur, der opmuntrer til intern rapportering af uregelmæssigheder og ulovlige handlinger. 

Dette er afgørende for at forebygge og opdage potentielle problemer og styrke tilliden i organisationen. 

Sådan etablerer og administrerer virksomheder en whistleblowerordning 

Virksomheder kan følge disse trin for at etablere og administrere en whistleblowerordning: 

 1. Identificer behovet: Undersøg virksomhedens risikoområder og identificer, hvor en whistleblowerordning kan være gavnlig. 
 1. Fastlæggelse af formål: Definér formålet med whistleblowerordningen og hvad der kan rapporteres, f.eks. mistanke om svindel eller overtrædelse af loven. 
 1. Udpeg ansvarlig person: Appoint en ansvarlig person i virksomheden til at håndtere whistleblower-rapporter og sikre efterlevelse af ordningen. 
 1. Oprettelse af rapporteringskanaler: Etablér klare og betroede kanaler, hvor whistleblowere trygt kan indgive deres rapporter, både anonymt og ikke-anonymt. 
 1. Informer medarbejdere: Giv klar information til alle medarbejdere om whistleblowerordningen, herunder hvordan man indgiver en rapport og hvilke protektioner der er på plads. 
 1. Træning: Sørg for at træne alle medarbejdere i whistleblowing-proceduren og vigtigheden af ​​at rapportere mulige uregelmæssigheder. 
 1. Beskyttelse af whistlebloweres identitet: Sikr anonymitet for whistleblowere ved at etablere procedurer, der beskytter deres identitet under hele processen. 
 1. Dokumentation og opfølgning: Opbevar al dokumentation for whistleblowerrapporter forsvarligt og foretag prompte undersøgelser for at håndtere de indgivne rapporter. 
 1. Opfølgning og disciplinære foranstaltninger: Sørg for at følge op på indgivne rapporter og handle på eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder, der opdages. 
 1. Evaluering og løbende forbedring: Løbende evaluér whistleblowerordningen for at vurdere dens effektivitet og foretag eventuelle nødvendige forbedringer. 

Ofte stillede spørgsmål 

1. Hvad er en whistleblowerordning? 

En whistleblowerordning er en intern procedure eller politik, der er etableret af en virksomhed eller organisation for at beskytte og fremme rapportering af mistænkelig eller ulovlig adfærd inden for organisationen. 

2. Hvad er formålet med whistleblowerordninger? 

Formålet med whistleblowerordninger er at skabe et trygt og sikkert miljø, hvor medarbejdere føler sig komfortable med at rapportere eventuelle uregelmæssigheder eller ulovlig adfærd uden frygt for hævn eller negative konsekvenser. 

3. Er det lovpligtigt at have en whistleblowerordning i Danmark? 

Ja, i henhold til EU’s direktiv om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft i december 2021, er det nu lovpligtigt for danske virksomheder med mere end 50 ansatte at have en whistleblowerordning på plads. 

4. Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke har en whistleblowerordning? 

Hvis en virksomhed ikke overholder lovkravene og ikke har en whistleblowerordning på plads, kan der være juridiske konsekvenser, herunder bøder eller andre sanktioner fra myndighederne. Det kan også have negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og medarbejdertilfredshed. 

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ? 

Whistleblowerordningen 

Whistleblowerordningen